Cú Đêm: Bài viết, thủ thuật, hướng dẫn về cấu hình máy chủ, website và kiến thức nâng cao.

Hướng dẫn sử dụng WordPress Importer

WordPress Importer là gì? WordPress importer là công cụ WordPress để chuyển nội dung, bài viết, trang web, dữ liệu từ một website WordPress có sẵn sang website WordPress khác. Bạn cũng cũng có thể có thể sử dụng công cụ này để chuyển site từ máy cá nhân tới máy chủ online của bạn. […]