Cú Đêm: Bài viết, thủ thuật, hướng dẫn về cấu hình máy chủ, website và kiến thức nâng cao.

Cách xoá các trường trong trang Checkout của Woocommerce

Để xóa các trường trong trang đặt hàng checkout (order page) của WooCommerce, bạn có thể sử dụng một plugin hoặc chỉnh sửa code. Cách sử dụng plugin: Đăng nhập vào trang quản trị WordPress của bạn. Vào trang Plugins và tìm kiếm plugin “WooCommerce Checkout Manager”. Nhấn nút “Install Now” để cài đặt plugin. […]

Code tạo custom field trong đơn hàng woocommerce

Code này nhằm mục đích tạo một custom field để điền thông tin, ở đây mình sẽ điền trạng thái “check-in” trong đơn hàng. Mà điền trạng thái này sẽ được điền bằng cách bấm vào nút. Mục đích sử dụng: Tạo một ô tuỳ chọn cho trạng thái của đơn hàng. Có giá trị […]